Rozdzielność majątkowa w trakcie trwania małżeństwa – możliwości, procedury, koszty
Rozdzielność majątkowa w trakcie trwania małżeństwa – możliwości, procedury, koszty

Rozdzielność majątkowa w trakcie trwania małżeństwa – możliwości, procedury, koszty

Aktualizacja: 7 maja 2024

Materiał partnera

Małżeństwo to nie tylko duchowa więź, ale także wspólnota interesów materialnych. Czasem jednak pojawia się potrzeba oddzielenia majątków – dla dobra związku, bezpieczeństwa finansowego rodziny lub z przyczyn niezależnych od partnerów. Przyjrzyjmy się bliżej sytuacjom i procedurom, które umożliwiają ustanowienie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa. Otwórz umysł na tę delikatną materię – poznanie omawianych rozwiązań może okazać się kluczowe dla przyszłości Twojej rodziny.

Obraz do wpisu rozdzielność majątkowa w trakcie trwania małżeństwa – możliwości, procedury, koszty.

Różne drogi do ustanowienia rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa

Podczas małżeństwa z różnych powodów może pojawić się potrzeba ustanowienia rozdzielności majątkowej. Istnieją dwie podstawowe drogi prowadzące do tego celu: umowa przed notariuszem lub postępowanie sądowe. Wybór właściwego rozwiązania zależy od konkretnej sytuacji i wzajemnego porozumienia małżonków.

Jeśli małżonkowie są zgodni co do chęci wprowadzenia rozdzielności majątkowej, mogą zawrzeć stosowną umowę przed notariuszem. Taka intercyza wymaga przedstawienia dokumentów tożsamości, odpisu aktu małżeństwa oraz wyceny posiadanych majątków. Notariusz sporządzi akt notarialny precyzujący zakres rozdzielności oraz moment jej wejścia w życie. Należy pamiętać, że rozdzielność nie może obowiązywać wstecz. Ile kosztuje akt notarialny? Koszty tej procedury to około 500-600 zł, plus ewentualne dodatkowe opłaty związane z wartością majątku.

Alternatywą jest droga sądowa, która znajduje zastosowanie w przypadku braku porozumienia między małżonkami. Jeden z nich może wnieść pozew o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej, uiszczając opłatę sądową w wysokości 200 zł. Sąd przychyli się do takiego wniosku tylko w uzasadnionych przypadkach, takich jak trwonienie majątku, hazard, nałogi czy ryzykowne operacje finansowe zagrażające dobru rodziny. Wierzyciele jednego z małżonków również mogą ubiegać się o przymusową rozdzielność w celu zabezpieczenia swoich roszczeń. Sąd może przyznać rozdzielność ze skutkiem wstecznym, jeśli okoliczności na to pozwolą.

Sytuacje uzasadniające ustanowienie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa

Decyzja o wprowadzeniu rozdzielności majątkowej w trakcie małżeństwa często wynika z konkretnych okoliczności życiowych. Wśród najczęstszych powodów można wymienić konflikty finansowe, nadmierne zadłużenie jednego z małżonków czy ryzykowne inwestycje zagrażające dobru rodziny. Czasem powodem jest także separacja faktyczna lub nierówne dochody małżonków, które powodują, że jeden z nich ponosi większe ciężary niż drugi.

Uzasadnieniem dla rozdzielności majątkowej może być sytuacja, gdy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą obarczoną sporym ryzykiem. Wówczas rozdzielność chroni majątek osobisty drugiego małżonka przed ewentualnymi długami czy egzekucjami związanymi z prowadzoną firmą. Podobnie jest w przypadku małżonka pracującego na własny rachunek, który odpowiada całym majątkiem za zobowiązania wynikające z wykonywanej działalności.

Niektóre powody uzasadniające ustanowienie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa to:

  • nałogi jednego z małżonków (hazard, alkohol, narkotyki), które prowadzą do trwonienia majątku wspólnego,
  • nieodpowiedzialne zarządzanie finansami przez jednego z małżonków, brak kontroli nad wydatkami,
  • ryzykowne lub nieprzemyślane inwestycje finansowe zagrażające dobru rodziny,
  • zaciąganie nadmiernych zobowiązań przez jednego z małżonków bez wiedzy i zgody drugiego,
  • znaczące różnice w dochodach małżonków, które prowadzą do nierównego udziału w pomnażaniu wspólnego majątku.

Przeczytaj też: