Poświęcasz dużo czasu na naukę i nie masz możliwości zarabiania pieniędzy? Zastanawiasz się, jak poprawić swój studencki budżet? Sprawdź, kto może otrzymać stypendium naukowe, ile wynosi średnia kwota stypendium oraz jak je otrzymać.

Obraz przedstawiający jak wygląda stypendium naukowe.

Co to jest stypendium naukowe

Stypendium naukowe lub inaczej stypendium rektora – to świadczenie finansowe przyznawane wyróżniającym się studentom. Podstawą do przyznania stypendium są bardzo dobre wyniki w nauce, wyrażające się w wysokiej średniej ocen w analizowanych semestrach, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Podstawą prawną do udzielania stypendium jest Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym.

O comiesięczne świadczenie w ramach stypendium rektora możesz ubiegać się już po ukończeniu pierwszego roku studiów.

Uczelnie przyznają stypendium maksymalnie dla 10% najbardziej wyróżniających się studentów na każdym kierunku studiów.

Chociaż od tej reguły istnieje pewien wyjątek.

Stypendium naukowe może zostać przyznane również maturzyście, który dopiero rozpoczyna edukację na wyższej uczelni, ale jest laureatem naukowej olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą naukowej olimpiady na stopniu centralnym.

Ile wynosi stypendium naukowe 2021

Uczelnie mają dość dużą swobodę w kształtowaniu trybu i ustalaniu wysokości stypendium dla swoich studentów. Ponadto kwota stypendium rektora może być nieco inna w każdym roku akademickim.

Dokładnie informacje o aktualnej kwocie sprawdzisz na stronach internetowych swojej uczelni.

W przypadku większości uczelni kwota stypendium rektora zależy od tego, w którym przedziale procentowym najlepszych studentów się znajdujesz. I tak, w roku akademickim 2020/2021:

Znajdując się w przedziale 25% najlepszych studentów możesz liczyć na ok. 1000 zł – 1200 zł

Znajdując się w kolejnym 25% przedziale możesz liczyć na ok. 800 zł – 1000 zł

Znajdując się w kolejnym 25% przedziale możesz liczyć na ok. 700 zł

Znajdując się w kolejnym 25% przedziale możesz liczyć na ok. 500 zł

Kwota stypendium naukowego jest wypłacana studentowi co miesiąc przez okres 10 miesięcy. W przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr – przez pięć.

Jak widzisz, oceny na studiach przedstawiają wymierną wartość. Trzeba mieć to na uwadze już w momencie rozpoczynania pierwszego roku.

Jeżeli od pierwszego semestru studiów będziesz dbał o wyniki, zdecydowanie zwiększysz swoje szanse na stypendium, a co za tym idzie – poprawisz swoją sytuację finansową.

Kto może otrzymać stypendium naukowe

Ze stypendium mogą korzystać wszyscy studenci. Bez względu na to, czy kształcą się w trybie dziennym, wieczorowym czy zaocznym.

Nie ma znaczenia również charakter uczelni. Stypendia funkcjonują zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

Dlatego jeżeli tylko spełniasz warunki ustalone przez uczelnię, masz szanse na otrzymanie świadczenia.

Jak otrzymać stypendium naukowe

Co to za warunki?

Najważniejszym kryterium analizowanym podczas ubiegania się o stypendium naukowe jest średnia ocen.

Do średniej wliczają się wszystkie oceny uzyskane przez studenta podczas egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów.

Każda uczelnia tworzy ranking studentów, ubiegających się o przyznanie świadczenia w ramach stypendium.

Warunkiem przystąpienia do rankingu jest wypełnienie oraz zarejestrowanie odpowiedniego wniosku.

Wniosek można złożyć w formie papierowej w dziekanacie Twojej uczelni albo za pomocą systemu elektronicznego do 15 października każdego roku akademickiego.

To nic skomplikowanego. We wniosku podajesz swoje:

  • dane osobowe
  • kierunek i rok studiów
  • numer konta do przelewów

Pamiętaj o dostarczeniu uczelni wszystkich dokumentów, które potwierdzają Twoje osiągnięcia (tj. dyplomów, certyfikatów oraz zaświadczeń).

Jeżeli w toku studiów zmieniałeś uczelnie, nowy rektor może wymagać od Ciebie zaświadczenia o średniej ocen uzyskanych na poprzedniej uczelni.

Musisz też uzbroić się w cierpliwość. Na decyzję o przyznaniu świadczenia trzeba będzie trochę poczekać.

Osoba, która nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia wniosku o przyznanie świadczenia ma prawo złożyć odwołanie (w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji).

Inne rodzaje stypendiów

Nie spełniasz warunków ubiegania się o stypendium rektora?

Głowa do góry!

Istnieją również inne formy pomocy, o przyznanie których możesz ubiegać się w trakcie nauki.

1. Stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia

To świadczenie przeznaczone dla studentów, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce lub posiadają inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Stypendium ministra przyznaje się, aby wesprzeć wybitnych studentów w kraju.

Wnioski o przyznanie stypendium ministra należy kierować do dziekana Twojego wydziału lub do rektora. Następnie, do 15 października każdego roku, wnioski są przekazywane przez uczelnię do ministerstwa.

Podczas oceny wniosków bierze się pod uwagę:

  • publikacje naukowe w czasopismach o zasięgu krajowym
  • udział w projektach artystycznych
  • nagrody i wyróżnienia w konkursach międzynarodowych
  • udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata

To świadczenie wypłacane studentowi jednorazowo – kwota stypendium może wynosić do 15 000 zł.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

2. Stypendia na kierunkach zamawianych

Takie stypendia są wypłacane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla studentów uczelni-beneficjentów programu „Kierunki zamawiane”.

Stypendia są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Ich celem jest zmotywowanie studentów do podejmowania nauki na kierunkach technicznych, na które istnieje największe zapotrzebowanie.

Konkretne zasady przyznawania stypendium na kierunkach zamawianych ustala uczelnia i to do niej należy kierować wniosek.

W tym wypadku kwota stypendium wynosi maksymalnie 1000 zł miesięcznie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr

3. Stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego

To świadczenia przyznawane przez organy gminy, powiatu lub województwa.

W ich przypadku najczęściej można spotkać się z dwoma warunkami:

  • trudną sytuacją materialną studenta
  • wysoką średnią ocen lub wyróżniającymi osiągnięciami w nauce

Wysokość stypendium jest uzależniona od decyzji konkretnej jednostki samorządu terytorialnego. Każdy samorząd podejmuje uchwały, w których ustala tryb, warunki oraz zasady przyznawania pomocy materialnej.

Ubiegając się o to stypendium, musisz złożyć wniosek w Twojej jednostce samorządu terytorialnego.

Więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych wybranej gminy, powiatu lub województwa.

4. Stypendia socjalne

Przeznaczone dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ta pomoc skierowana jest do osób, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza ustalonej ustawowo wartości.

Stypendia socjalne funkcjonują w trzech typach:

A – w przypadku osób, które nie przekraczają dochodu do 528 zł na osobę w rodzinie

B – w przypadku osób, które nie przekraczają dochodu od 528,01 zł do 782 zł na osobę w rodzinie

C – w przypadku osób, które nie przekraczają dochodu od 728,01 zł do 1051,70 zł na osobę w rodzinie

W roku akademickim 2020/2021 kwota stypendium socjalnego wynosi:

Typ A – 950 zł miesięcznie

Typ B – 750 zł miesięcznie

Typ C – 650 zł miesięcznie

Student ma również prawo ubiegać się o uznanie go za osobę samodzielną finansową, przez co dochody jego rodziców nie będą brane pod uwagę przy analizowaniu wniosków.

Istnieje również możliwość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta o 350 zł.

5. Stypendia dla osób niepełnosprawnych

W wypłacaniu świadczeń dla osób niepełnosprawnych bierze udział uczelnia oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Te środki są przeznaczone dla studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie.

Wysokość stypendium jest ustalana przez uczelnię oraz inne jednostki partycypujące w udzielaniu wsparcia.

Kwota stypendium zależy przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności.

Student z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności może liczyć na ok. 850 zł

Student z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może liczyć na ok. 750 zł

Student z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może liczyć na ok. 650 zł

Zastanawiasz się na co warto przeznaczyć pieniądze ze stypendium? Sprawdź, ile kosztuje prawo jazdy.

Czy można łączyć stypendia

Zastanawiasz się też pewnie, czy można połączyć dochody z kilku różnych stypendiów?

Owszem, można.

Studenci mają prawo do pobierania kilku rodzajów świadczeń równocześnie.

Zatem możesz połączyć np. stypendium rektora i stypendium socjalne.

Co istotne, w tym wypadku wysokość świadczeń otrzymywanych w ramach stypendiów nie wlicza się do dochodu studenta.

Można też łączyć stypendium rektora ze stypendium ministra.

Ważne: stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym kierunku studiów

Pamiętaj też, że zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym nie można przyznać stypendium rektora studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę na drugim kierunku.

Oprócz stypendiów studenci, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej mogą wnioskować o zapomogę. Takie świadczenie można utrzymać w uzasadnionych przypadkach, dwa razy w roku akademickim. Jej wysokość zależy od sytuacji opisanej we wniosku i jest ustalana indywidualnie przez komisję stypendialną.

Zastanawiasz się, jak poprawić swoją sytuację finansową? Przeczytaj, jak oszczędzać pieniądze.