Jak określić wysokość alimentów
Jak określić wysokość alimentów

Jak określić wysokość alimentów

Aktualizacja: 8 lutego 2024

Zastanawiasz się, od czego zależy wysokość alimentów? Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda procedura przyznawania tego świadczenia przez sąd? Sprawdź, jaka jest wysokość alimentów i komu przysługują alimenty natychmiastowe.

Obraz przedstawiający, jak wygląda wysokość alimentów.

Jaka jest wysokość alimentów na dziecko

Obowiązek alimentacyjny polega na współfinansowaniu potrzeb dziecka. Z taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia po rozwodzie, gdy dzieci pozostają pod opieką jednego z rodziców. Należy przy tym jasno zaznaczyć, że przyznanie alimentów przez sąd nie jest uzależnione od rozwodu.

Każdy rodzic ma obowiązek ponoszenia części kosztów utrzymania swojego potomstwa, również tego pochodzącego ze związków nieformalnych. Co istotne – alimenty mogą być przyznane również w trakcie trwania małżeństwa.

Obowiązek alimentacyjny ustala się na drodze sądowej, przez właściwy sąd rodzinny, na wniosek jednej ze stron postępowania.

W świadomości społecznej alimenty obowiązują do 18 urodzin dziecka.

A to często nieprawda.

Bo obowiązek dokładania się do utrzymania dzieci wygasa dopiero w momencie, w którym te stają się samodzielne i mogą same się utrzymać.

Oznacza to, że alimenty przysługują również dziecku, które po osiągnięciu pełnoletności kontynuuje naukę lub z innych przyczyn nie może podjąć zatrudnienia (np. z uwagi na chorobę).

Kwota alimentów zawsze zależy od analizy dwóch czynników:

 • możliwości zarobkowych i sytuacji majątkowej rodziców
 • usprawiedliwionych potrzeb dziecka

Najniższe kwoty alimentów ustalane przez sąd rodzinny oscylują najczęściej w granicy 500-600 zł na jedno dziecko miesięcznie.

Takie kwoty zasądzane są od pozwanych, którzy deklarują, że nie osiągają żadnych dochodów. W przypadku osób o lepszej pozycji zawodowej, comiesięczne kwoty alimentów mogą być zdecydowanie wyższe.

Należy przy tym pamiętać, że sąd z reguły nie przyznaje alimentów w kwocie wyższej, niż ta, która została wskazana przez osobę wnioskującą.

Co to są alimenty natychmiastowe

Alimenty od byłego partnera możesz otrzymać na podstawie umowy cywilnoprawnej (w której ustalicie podział wydatków związanych z utrzymaniem dziecka) lub na drodze sądowej.

Biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich najczęściej dochodzi do rozstania, z dużym prawdopodobieństwem będziesz potrzebować odpowiedniego orzeczenia sądu.

Natomiast procesy w sądzie rodzinnym mogą trwać nawet kilkanaście miesięcy, a w tym czasie dziecko potrzebuje przecież środków do utrzymania.

Od 2019 roku, strona ubiegająca się o przyznanie świadczenia może skorzystać z alimentów natychmiastowych. Wystarczy złożyć przed sądem odpowiedni wniosek.

W tym wypadku, do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia, rodzic który sprawuje opiekę nad dziećmi pochodzącymi od jednego partnera, może liczyć na comiesięczną kwotę:

 • 496 zł na jedno dziecko
 • 900 zł na dwójkę dzieci
 • 1212 zł na trójkę dzieci
 • 1436 zł na czwórkę dzieci
 • 1565 zł na piątkę dzieci

Oraz dodatkowe 313 zł na każde kolejne dziecko z tym samym partnerem.

Kwoty alimentów natychmiastowych podlegają corocznej waloryzacji na podstawie obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości.

Mnóstwo przydatnych porad dotyczących finansów osobistych znajdziesz w artykule jak oszczędzać pieniądze.

Jak obliczyć wysokość alimentów

Zastanawiasz się, jaka wysokość alimentów zostanie orzeczona po zakończeniu postępowania?

Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ przy ustalaniu kwoty alimentów sąd nie jest związany żadnymi sztywnymi regułami.

Sąd każdą sprawę rozpatruje indywidualnie.

Podczas ustalania ostatecznej wysokości alimentów organ władzy sądowniczej weźmie pod uwagę m.in.:

 • wiek dziecka
 • potrzeby dziecka (wynikające np. ze stanu zdrowia)
 • możliwości finansowe rodziców (np. posiadane wykształcenie i majątek, miejsce zatrudnienia)
 • zobowiązania finansowe rodziców (np. kredyt hipoteczny)
 • zaangażowanie poszczególnych rodziców w wychowanie dziecka

Sąd, przy ocenie uzasadnionych potrzeb dziecka, bierze pod uwagę nie tylko podstawowe koszty utrzymania mieszkania, wyżywienia dziecka, zakupu odzieży i obuwia oraz środków czystości. Do alimentów można też zaliczyć najróżniejsze koszty związane z utrzymaniem dotychczasowego poziomu życia dziecka np. wydatki na zajęcia dodatkowe, prywatną szkołę lub wydatki na rozrywki.

Wszystkie wspomniane koszty powinny zostać udokumentowane przez stronę, która wnioskuje o przyznanie albo podwyższenie kwoty alimentów.

Wydatki najłatwiej udokumentować poprzez zbieranie faktur i paragonów, chociaż możliwe jest również powoływanie w tym celu świadków (np. członków rodziny).

Przepisy Kodeksu rodzinnego jasno stwierdzają, że dziecko ma prawo do życia na tym samym poziomie, jak jego rodzice.

Konkretną sumę alimentów ustala się na podstawie mnóstwa czynników i w każdym przypadku comiesięczna wysokość świadczenia może wyglądać nieco inaczej.

Warto przy tym zaznaczyć, że bezrobotny rodzić nie jest zwolniony z obowiązku alimentacyjnego. Sąd bierze pod uwagę nie tylko obecny status zawodowy strony objętej alimentami, ale także jej potencjalne możliwości na rynku pracy.

Ponadto, gdy w trakcie obowiązku alimentacyjnego dochody strony ulegną zwiększeniu (np. w drodze awansu zawodowego lub podnoszenia kwalifikacji), wysokość alimentów również może zostać podwyższona.

W jakiej części rodzice odpowiadają za utrzymanie dziecka?

Teoretycznie sąd powinien oszacować niezbędną miesięczną kwotę utrzymania dziecka i podzielić ją na pół, pomiędzy matkę i ojca.

W praktyce mamy do czynienia z najróżniejszymi orzeczeniami i najróżniejszą skalą udziału w utrzymaniu dziecka po rozwodzie.

Większą część kosztów z reguły ponosi strona płacącą alimenty, gdyż sąd bierze pod uwagę wartość czasu, który druga strona poświęca na opiekę nad dzieckiem. Dotyczy to w szczególności matek, które często rezygnują z pracy zawodowej na rzecz wychowywania potomstwa.

Zastanawiasz się, jak spiąć swój budżet po rozwodzie? Przeczytaj, jak otrzymać mieszkanie komunalne.

Co robić gdy strona nie płaci alimentów

W Polsce od dziesięcioleci występuje poważny problem ze ściągalnością alimentów. Dłużnicy alimentacyjni traktują konieczność comiesięcznej wpłaty na konto byłego partnera jako przykry obowiązek i poszukują najróżniejszych sposobów, aby go uniknąć.

Najczęściej deklarują, że nie stać ich na ponoszenie aż tak dużych kosztów, co nie zawsze musi mocno mijać się z prawdą.

Obecna kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi około 2000 zł netto i nie trudno się domyślić, że w takiej sytuacji obowiązek płacenia kwoty 500 zł lub 600 zł miesięcznie może mocno nadwyrężyć budżet.

Tak czy inaczej – w przypadku braku terminowego przekazywania pełnej kwoty alimentów, uprawniony uzyskuje od sądu tytuł egzekucyjny, z którym należy udać się do komornika. Wówczas kwota alimentów zostanie przymusowo ściągnięta z konta bankowego dłużnika lub od jego pracodawcy i przekazana osobie, której alimenty przysługują.

A co w wypadku, gdy dłużnik nie dysponuje żadnymi pieniędzmi, innym majątkiem i nie są znane żadne źródła jego utrzymania (np. pracuje „na czarno”)?

Wówczas komornik wystawia stronie zaświadczenie o nieskuteczności postępowania egzekucyjnego, które stanowi podstawę do wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego, którym dysponuje Miejski (lub Gminny) Ośrodek Pomocy Społecznej.

Oznacza to, że kwota alimentów jest wypłacana uprawnionemu z budżetu państwa, natomiast fundusz alimentacyjny uzyskuje roszczenie do dłużnika o zwrot należnej kwoty wraz z odsetkami.

Naturalnie – w tym wypadku państwo posługuje się tą samą, nieskuteczną procedurą odzyskiwania długu, co osoba uprawniona do otrzymywania alimentów.

Przez to łączne zadłużenie osób unikających płacenia alimentów względem funduszu urosło już do kosmicznych rozmiarów 12 miliardów złotych, czyli około połowy rocznej wartości programu 500+ lub 1/3 szacowanego kosztu „budowanej” od lat elektrowni atomowej.

W ostatnich latach politycy podjęli szereg kroków, które mają na celu ograniczenie tych kosztów – m.in. wprowadzenie do kodeksu karnego przestępstwa określonego w artykule 209, które polega na uporczywym uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego lub zatrzymanie prawa jazdy za zaległe alimenty. Jednak skuteczność tych środków wzbudza powszechne wątpliwości, gdyż ich skutkiem jest głównie dokuczenie dłużnikowi, a nie odzyskanie przez państwo należnej kwoty pieniędzy.

Zastanawiasz się, jak uzyskać pieniądze ze spadku? Przeczytaj ile wynosi zachowek.

Wysokość alimentów

Alimenty są to świadczenia finansowe, które rodzice mają obowiązek płacić na rzecz swoich dzieci. Wysokość alimentów jest określana przy uwzględnieniu wielu czynników, w tym dochodów i potrzeb rodziców oraz dziecka. Alimenty są zazwyczaj wypłacane na okres do czasu, aż dziecko ukończy 18 lat, chyba że sąd ustanowi inny termin.

Najczęściej sąd ustala wysokość alimentów zgodnie z określonymi w prawie wytycznymi dotyczącymi tego, ile pieniędzy powinno być przeznaczonych na utrzymanie dziecka.

Zobowiązani rodzice powinni wywiązywać się z obowiązku płacenia alimentów. W przeciwnym razie grożą im surowe kary, w tym kary finansowe, a nawet kary więzienia. Alimenty są ważnym elementem opieki nad dziećmi i są niezbędne do zapewnienia im prawidłowego rozwoju. Rodzice powinni zatem dostosować wysokość alimentów do swoich możliwości finansowych, aby zapewnić dziecku odpowiedni poziom opieki.

Ile wynoszą alimenty

Rok Średnia wysokość alimentów na dziecko w Polsce
2015 397 zł
2016 416 zł
2017 450 zł
2018 467 zł
2019 488 zł

Alimenty to świadczenia finansowe przyznawane przez sąd na rzecz dzieci, które są płacone przez jednego z rodziców. Wysokość alimentów jest ustalana przez sąd i może ulec zmianie w zależności od okoliczności. Alimenty są wypłacane w celu zapewnienia dzieciom odpowiedniego poziomu opieki i utrzymania.

Rzeczywista wysokość alimentów zależy od wielu czynników, w tym od dochodów obojga rodziców oraz od ich zdolności do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci. Sąd bierze również pod uwagę wszelkie inne świadczenia, które rodzice mogą mieć na dzieci, w tym świadczenia zdrowotne, socjalne lub edukacyjne.

Zwykle sąd będzie wymagał od rodziców, którzy ponoszą alimenty, aby wpłacali równe kwoty co miesiąc lub w innych ustalonych okresach. Alimenty powinny wystarczyć na utrzymanie dzieci w zgodzie z ich dobrem i możliwościami finansowymi rodziców. Oznacza to, że kwota alimentów może się zmieniać w zależności od zmian sytuacji finansowej rodziców (np. zmiany pracy na lepiej płatną).

W niektórych krajach alimenty są naliczane w wysokości procentowej określonego dochodu rodziców. W Stanach Zjednoczonych na przykład alimenty są obliczane na podstawie obowiązujących przepisów stanowych, w których może wynosić od 20 do 35 procent dochodu rodzica.

Od czego zależy wysokość alimentów

Kwestia wysokości alimentów jest często przedmiotem sporów pomiędzy małżonkami. Wysokość alimentów zależy od kilku czynników, w tym potrzeb i możliwości obu małżonków. W przypadku małżonka, który wnosi wyższy wkład do rodzinnego budżetu, można uznać, że ma obowiązek zapewnić wyższe alimenty.

Inną ważną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest sytuacja finansowa obu małżonków. Jeśli jeden ma większe możliwości finansowe niż drugi, to można uznać, że powinien ponosić wyższe wydatki na utrzymanie rodziny.

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na wysokość alimentów, jest sytuacja zawodowa obu małżonków. Jeśli jeden z nich ma lepszy zawód lub lepszą pozycję zawodową, można uznać, że ma obowiązek zapewnić wyższe alimenty.

Ostatnim czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę, jest wiek małżonków. Jeśli jeden z małżonków jest starszy, można uznać, że ma obowiązek zapewnić wyższe alimenty.

Ogólnie rzecz biorąc, wysokość alimentów zależy od wielu czynników, w tym potrzeb i możliwości obu małżonków, sytuacji finansowej i zawodowej oraz wieku. Każdy z tych czynników może mieć wpływ na wysokość alimentów i powinny być uwzględnione przy ustalaniu ich wysokości.

Wysokość alimentów przy najniższej krajowej

Najniższa krajowa to minimalna stawka godzinowa, którą wynagradza się pracownika.

Obecnie kwota ta wynosi 2709,48 zł netto.

Kwota alimentów przy najniższej krajowej zależy od decyzji sądu, jednak najczęściej będzie ona w przedziale od około 500 zł do około 800 zł.

Wysokość alimentów przy najniższej krajowej zależy od szeregu czynników, takich jak wiek dziecka, jego potrzeby, możliwości finansowe obojga rodziców, a także innych okoliczności. Na przykład, jeżeli dziecko jest bardzo młode i wymaga stałej opieki, alimenty mogą być wyższe niż w przypadku dziecka starszego.

Średnia wysokość alimentów

Średnia wysokość alimentów w Polsce wynosi obecnie około 800 złotych miesięcznie. To duży wzrost w porównaniu do poprzednich lat. Należy jednak podkreślić, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z rekordowym poziomem inflacji oraz rekordowym poziomem waloryzacji kwoty pensji minimalnej.

Jest to dość duża kwota, jeśli weźmie się pod uwagę, że średnie dochody w Polsce są stosunkowo niskie w porównaniu do innych krajów. Oznacza to, że wielu rodziców może mieć trudności ze spełnieniem zobowiązania alimentacyjnego.

Jednak istnieją różne sposoby na to, aby uzyskać niższą kwotę alimentów. Na przykład, jeśli oboje rodzice pracują, to alimenty mogą być niższe, niż w przypadku, gdyby jeden z rodziców nie pracował.

Maksymalna wysokość alimentów

Najwyższa kwota alimentów na dziecko, jaką sąd może orzec w Polsce, jest ustawowo określona i zależy od dochodu rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów oraz liczby dzieci, na które ma on obowiązek płacić. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2021 roku przepisami, maksymalna kwota alimentów, jaką może zasądzić sąd, to:

 • 1.500 zł miesięcznie na pierwsze dziecko,
 • 2.250 zł miesięcznie na drugie dziecko,
 • 3.000 zł miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko.

W przypadku gdy dochód zobowiązanego do płacenia alimentów przekracza kwotę 6-krotności minimalnego wynagrodzenia, sąd może orzec kwotę alimentów wyższą niż maksymalna kwota ustawowa. Jednakże, taki wyrok musi być uzasadniony szczególnymi okolicznościami danego przypadku.

Wysokość alimentów na dziecko

Wysokość alimentów na dziecko zależy przede wszystkim od zarobków rodziców. Na przykład, jeśli jeden z rodziców zarabia dużo więcej niż drugi, to sąd może nakazać mu, aby wypłacił alimenty w wysokości odpowiadającej jego dochodom. Innym czynnikiem, który wpływa na wysokość alimentów, jest ilość czasu, jaki rodzice poświęcają dziecku. Im więcej czasu poświęcają, tym mniejsze alimenty sąd może określić.

Bardzo ważne jest, aby rodzice zrozumieli, że są odpowiedzialni za swoje dziecko, a alimenty są niezbędne do zapewnienia im odpowiedniego wykształcenia, opieki i wsparcia. W sytuacjach, gdy jeden z rodziców nie jest w stanie samodzielnie wywiązać się ze swoich obowiązków finansowych, sąd może nakazać drugiemu rodzicowi wypłacenie określonych alimentów.

Wysokość alimentów w Polsce

Wysokość alimentów w Polsce jest określona w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Przepisy te stanowią, że alimenty powinny być dostosowane do możliwości płatnika, czyli rodzica obowiązanego do ich uiszczania, oraz potrzeb osoby, która o nie występuje. Przede wszystkim wysokość alimentów musi być dostosowana do realnej sytuacji finansowej obu stron.

Alimenty powinny zapewniać odpowiednią opiekę materialną, a także zaspokajać podstawowe potrzeby życiowe, takie jak żywność, odzież, zapewnienie opieki medycznej, zakwaterowanie, edukację i wypoczynek.

Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na wysokość alimentów. Są to między innymi wiek, dochody, liczba dzieci, stan zdrowia, potrzeby dziecka, a także możliwości płatnika.

Ostateczną decyzję dotyczącą wysokości alimentów podejmuje sąd rodzinny. Jeśli jednak nie uda się uzgodnić wysokości alimentów między stronami, sąd może wejść na drogę postępowania sądowego i wydać wyrok w tej sprawie.

Aby uniknąć postępowania sądowego i ewentualnego sporu, należy pamiętać, że alimenty powinny być ustalone w duchu dobrej woli i w zgodzie z prawem. Alimenty powinny być ustalone w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią opiekę i wsparcie dziecku lub osobie, która o nie występuje.

Ile alimentów na dziecko

Alimenty na dziecko to obowiązek prawny, który nakłada na rodziców odpowiedzialność za finansowe utrzymanie dziecka. Alimenty są ustalane na podstawie dochodów i potrzeb obu rodziców oraz dziecka. Wysokość alimentów na dziecko jest ustalana w oparciu o wiek i potrzeby dziecka oraz zarobki rodziców.

W Polsce alimenty na dziecko wynoszą ok. 1000 zł miesięcznie, jednak kwota ta może ulec zmianie w zależności od sytuacji rodziny. W przypadku, gdy rodzic nie jest w stanie uiścić całej kwoty, wówczas powinien on płacić jak najwięcej, jak to możliwe.

Jeżeli rodzic nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, może to skutkować sankcjami karnymi, a także koniecznością zapłaty odsetek. Alimenty na dziecko zazwyczaj są przelewane bezpośrednio na konto bankowe rodzica, który je wypłaca, lub na konto dziecka.

Alimenty na dziecko to ważny element wsparcia finansowego dla rodziców i ich dzieci. Umożliwiają one dostarczenie dziecku podstawowych potrzeb i pomagają w utrzymaniu odpowiedniego poziomu życia.

Ile wynoszą alimenty na dziecko od państwa

Gdy nie dochodzi do płatności zasądzonych alimentów, rodzic może ubiegać się o alimenty od państwa (tj. płatności z funduszu alimentacyjnego). Alimenty od państwa wypłacane są w kwocie ustalonej przez sąd. Następnie fundusz alimentacyjny występuje z roszczeniem do zobowiązanego i stara się odzyskać swoje pieniądze.

Czy w Polsce to poważny problem?

Rok Zadłużenie funduszu alimentacyjnego (w mln zł)
2015 199
2016 235
2017 268
2018 262
2019 270

Biorąc pod uwagę regularny wzrost zadłużenia funduszu alimentacyjnego należy uznać, że tak. To dlatego podejmuje się szereg czynności, które mają skłonić zobowiązanych do terminowej spłaty (np. zatrzymanie prawa jazdy za alimenty)

Alimenty natychmiastowe bez rozwodu

Alimenty natychmiastowe są wypłacane, aby zapewnić byłemu małżonkowi utrzymanie i zapobiec jego ubóstwu do czasu właściwego orzeczenia sądowego. Są one wypłacane w celu udzielenia krótkoterminowej pomocy. Alimenty natychmiastowe są wypłacane w celu zaspokojenia bieżących potrzeb byłego małżonka, takich jak opłaty czynszowe, opłaty lekarskie, ubezpieczenie zdrowotne lub koszty edukacji.

Alimenty natychmiastowe są wypłacane za pośrednictwem sądu rodzinnego. W celu uzyskania alimentów natychmiastowych należy złożyć wniosek do sądu rodzinnego. Sąd rodzinny weryfikuje wniosek i wydaje orzeczenie w sprawie alimentów natychmiastowych.

Przegrana apelacja o alimenty

Niestety, w wielu przypadkach wniosek o alimenty nie zostaje rozpatrzony pozytywnie lub kwota zasądzonych alimentów nie satysfakcjonuje rodzica. Tak też było w przypadku pani Ewy, która po rozwodzie wniosła o alimenty od swojego byłego małżonka. Po wielu miesiącach oczekiwania, sąd wydał wyrok odmowny. Pani Ewa była zdruzgotana, ale postanowiła odwołać się od decyzji i złożyć apelację. Niestety, apelacja została odrzucona. Co zrobić w takiej sytuacji? Mnóstwo przydatnych informacji znajdziesz w naszym poradniku przegrana apelacja co dalej.

Przeczytaj też: