Prolongata terminu płatności jak z niej skorzystać
Prolongata terminu płatności jak z niej skorzystać

Prolongata terminu płatności jak z niej skorzystać

Aktualizacja: 30 stycznia 2024

Znalazłeś się w trudniej sytuacji finansowej? Nie jesteś pewny, czy będziesz w stanie terminowo spłacić swoje zobowiązania (np. pożyczkę lub ratę kredytu hipotecznego)? Skorzystaj z prolongaty terminu płatności. To szansa na wydłużenie okresu spłaty i uporządkowanie swoich finansów. Możesz wnioskować o zawieszenie całości lub części płatności – i nie to nie tylko w banku, ale u każdego innego przedsiębiorcy. Co to znaczy prolongata płatności i jak z niej skorzystać? Czy przedsiębiorca musi umożliwić prolongatę? Dowiesz się z tego artykułu.

Obraz przedstawiający, jak wygląda prolongata terminu płatności.

Co to jest prolongata

Prolongata – to przedłużenie podstawowego terminu płatności. Z prolongatą możemy mieć do czynienia w odniesieniu do wszelkiego rodzaju, umów, zamówień oraz terminów płatności. Z przedłużaniem terminów płatności mamy do czynienia zarówno pomiędzy przedsiębiorcami, jak też pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

W Polsce prolongaty terminu płatności wykorzystuje się najczęściej w przypadku konieczności przesunięcia płatności raty zobowiązania (np. kredytu) lub faktury.

Co ciekawe – zasady prolongowania terminu płatności powinny zostać określone już na etapie podpisywania umowy z drugą stroną transakcji (np. umowa pożyczki, umowa o kredyt hipoteczny itd.). Korzystanie z przesunięcia terminu może być dodatkowo płatne.

Formy przesunięcia terminu płatności

Prolongata terminu płatności może mieć formę:

 • aneksu do umowy,
 • wystawienia faktury korygującej (z nowym terminem),
 • porozumienia pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem (w formie ustnej lub pisemnej).

Polskie prawo dopuszcza zarówno ustną, jak i pisemną formę umów – wobec tego, teoretycznie, możemy mieć również do czynienia z ustną formą przesunięcia płatności. Należy przy tym podkreślić, że pisemne formy prolongaty mają zdecydowanie większą wartość dowodową i dochowanie tej formy jest niezbędne dla celów podatkowych.

Dokument dotyczący przedłużenia płatności zawsze powinien też dokładnie wskazywać datę odroczonej płatności. Prolongowanie terminu płatności rodzi skutki podatkowe – wskazane w Ustawie o podatku VAT oraz w Ustawie o podatku od osób fizycznych i osób prawnych.

Prolongata a uprawdopodobnienie nieściągalności

Podstawą prolongowania płatności jest porozumienie obu stron, zawarte w okresie 90 dni od momentu upływu podstawowego terminu płatności (określonego np. w umowie lub na fakturze). Jeżeli przekroczysz ten termin, będziemy mieli do czynienia z uprawdopodobnieniem nieściągalności wierzytelności.

Co oznacza ten status?

Otóż polskie prawo przewiduje możliwości zaliczenia nieopłaconych faktur do kosztów uzyskania przychodu. Niestety – jest to związane z koniecznością spełnienia szeregu warunków m.in. wykazania, że określony podmiot nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a podatnik ma problem z egzekwowaniem opłat za swoje faktury.

Zwróć uwagę, że konieczność opłaty podatku VAT nie jest uzależniona od tego, czy faktura zostanie opłacona przez kontrahenta. Wobec tego mnóstwo firm może mieć poważne problemy podatkowe w przypadku przedłużającego się braku zapłaty (oprócz faktu, że firma pozbawiona jest zysku, musi jeszcze zapłacić podatek).

Masz problem z nieopłaconymi fakturami? Sprawdź, co to jest faktura proforma.

Przesunięcie terminu płatności części wierzytelności

Prolongata może dotyczyć zarówno całej płatności, jak też jej części. W obu przypadkach stosujemy te same zasady. Prolongować możemy również termin wykonania usługi m.in. wtedy, gdy usługodawca z niezależnych przyczyn nie może wykonać jej w terminie (np. choroba, warunki pogodowe, brak możliwości pozyskania materiału niezbędnego do realizacji usługi).

Jak wnioskować o prolongatę terminu płatności

Jeżeli chcesz prolongować termin płatności:

 1. skontaktuj się ze swoim wierzycielem,
 2. złóż wniosek o prolongatę terminu płatności.

1. Kontakt z wierzycielem w sprawie prolongaty

Podstawową kwestią, która musisz ustalić jest oczywiście sama możliwość prolongowania terminu płatności. Należy tu podkreślić, że jest to dobrowolna zmiana umowy i bank, firma pożyczkowa lub inny podmiot gospodarczy może Ci po prostu odmówić.

Co ciekawe – brak możliwości prolongowania terminu płatności bardzo często spotkamy w dużych instytucjach, które posiadają wypracowane procedury postępowania wobec osób niespłacających należności (np. konieczność refinansowania pożyczki, przekazanie sprawy do firmy windykacyjnej itd.).

Pamiętaj też, że ewentualny sposób prolongowania płatności powinien zostać określony w Twojej umowie lub innych dokumentach, dotyczących przedmiotowego zobowiązania.

Prolongata terminu płatności to nie to samo co wakacje kredytowe. Informacja o prolongowaniu płatności może znaleźć się w bazach dłużników lub wewnętrznych bazach wybranej firmy (np. pożyczkowej). Taka informacja może mieć negatywny wpływ na przyszłą ocenę zdolności kredytowej. Dlatego zawsze warto spłacać swoje należności w terminie.

2. Składanie wniosku o prolongatę terminu płatności

Do odroczenia płatności będzie Ci też potrzebny pisemny wniosek. Składamy go bezpośrednio w siedzibie firmy lub wysyłamy listem poleconym.

We wniosku o przedłużenie terminu płatności należy podać:

 • swoje dane (również NIP, adres siedziby firmy, nazwę firmy),
 • dane adresata (j/w),
 • numer umowy kredytowej/pożyczkowej/faktur,y
 • przyczynę przedłużenia terminu płatności,
 • przewidywany termin dokonania płatności,
 • jasne wskazanie, że wnioskujemy o prolongatę (np. tytuł dokumentu: „wniosek o prolongatę terminu płatności”).

Do wniosku załączamy wszystkie dokumenty, które potwierdzają okoliczności, na które się powołujemy (np. dokumentację medyczną, zaświadczenia z banku, urzędów).

Odroczony termin płatności negatywnie wpływa na utrzymywanie płynności finansowej przedsiębiorstwa i nie każdy podmiot decyduje się na korzystanie z tej opcji.

Dlaczego warto korzystać z prolongaty płatności

Dzięki prolongowaniu płatności możesz uniknąć karnych odsetek oraz dodatkowych kosztów związanych z umową (kary umowne, koszty pozaodsetkowe). Unikniesz też nieprzyjemnego procesu windykacji.

Niestety nie każdy podmiot zaoferuje Ci możliwość prolongowania płatności. Tak czy inaczej – warto spróbować. W najgorszym wypadku Twój wniosek zostanie po prostu odrzucony. Należy też podkreślić, że prolongowanie nie musi być darmowe. Przedsiębiorcy często pobierają dodatkowe opłaty z tytuły opóźnienia w płatności (np. określony procent od należnej kwoty).

Prolongata pozwoli Ci zyskać na czasie, tak potrzebnym do uporządkowania swoich finansów. Dzięki niej unikniesz też dużo poważniejszych konsekwencji powiązanych z niespłaconą wierzytelnością.

Przeczytaj też: