Zastanawiasz się, jak pożyczać pieniądze zgodnie z prawem? Chciałbyś uniknąć nieprzyjemności w trakcie dochodzenia swoich roszczeń przed sądem? Sprawdź, co powinna zawierać umowa pożyczki i wykorzystaj gotowy wzór umowy.

Umowa pożyczki – najważniejsze informacje

Formę umowy pożyczki określa art. 720. § 2 Kodeksu Cywilnego:

Art. 720. § 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga
zachowania formy dokumentowej.

Oznacza to, że jeżeli planujesz pożyczyć kwotę większą niż 1000 zł – taka czynność powinna być potwierdzona odpowiednim dokumentem (np. pisemną umową pożyczki).

Pożyczanie mniejszych kwot pieniędzy nie wymaga sporządzania pisemnej umowy. Pamiętaj jednak, że brak takiej umowy może utrudnić czynności dowodowe przed sądem.

Umowa pożyczki wzór

Pobierz za darmo: umowa pożyczki wzór w .PDF

Uwaga!Jeżeli nie chcesz sporządzać skomplikowanej umowy, warto zabezpieczyć się przynajmniej poprzez pokwitowanie odbioru pieniędzy. Ułatwi to ewentualne postępowanie dowodowe przed sądem (w tym wpisie przeczytasz, co może windykator pożyczki). Takie pokwitowanie może być napisane na zwykłej kartce papieru, serwetce lub nawet odwrocie paragonu. Pamiętaj, aby na pokwitowaniu znalazł się zwrot, że przekazanie kwoty pieniędzy odbywa się tytułem pożyczki. Pamiętaj też o swobodzie kształtowania umów (art. 353¹ Kodeksu cywilnego), która umożliwia Ci dowolne kształtowanie treści umowy w granicach wyznaczonych przez prawo – dostosuj wzór umowy pożyczki do swoich potrzeb.

Co powinna zawierać umowa pożyczki pieniędzy

Istnieje kilka wspólnych elementów, które powinny znaleźć się w każdej umowie:

Obraz przedstawiający co powinna zawierać umowa pożyczki we wstępie.

Te elementy to:

 • 1. Oznaczenie nazwy dokumentu – jeżeli zamierzasz zawierać wiele takich umów – warto również prowadzić ich ewidencję (numer/rok).
 • 2. Oznaczenie daty dokumentu – dzień, miesiąc i rok zawarcia konkretnej umowy.
 • 3. Oznaczenie miejsca wystawienia dokumentu.

Ponadto umowa pożyczki musi zawierać:

Obraz przedstawiający, co powinna zawierać umowa pożyczki w rozwinięciu.

4. Oznaczenie, kto jest pożyczkodawcą.

5. Oznaczenie, kto jest pożyczkobiorcą.

Pamiętaj, aby wpisywać tu dokładne dane obu stron umowy. Jeżeli są to osoby fizyczne – nie zapomnij o miejscu urodzenia oraz numerze i serii dokumentu tożsamości. W przypadku podmiotów gospodarczych powinien znaleźć się tu NIP, KRS, REGON, pełna nazwa podmiotu oraz jego adres.

Obraz przedstawiający, co powinna zawierać umowa pożyczki w zakończeniu.

6. Oznaczenie kwoty pożyczki, pokwitowanie odbioru.

7. Zobowiązanie do zwrotu pożyczki.

Obraz przedstawiający, że umowa pożyczki powinna zawierać czytelne podpisy obu stron.

8. Czytelne podpisy obu stron umowy.

A co z pozostałymi elementami umowy?

Masz całkowitą swobodę do ich kształtowania (w granicach obowiązującego prawa).

Pożyczkodawca ma dowolne prawo do dysponowania swoim kapitałem. Za swoje usługi może (ale nie musi) żądać wynagrodzenia. W przypadku pożyczek udzielanych pomiędzy członkami rodziny, często w ogóle nie nalicza się żadnych kosztów (np. umowa pożyczki pieniędzy od rodziców). Podobnie wygląda sytuacja w przypadku promocyjnych umów z firmami pożyczkowymi (np. pierwsza darmowa pożyczka).

Oznacza to, że możesz samodzielnie ustalić zasady i terminy zwrotu pożyczki, czas jej trwania oraz wynagrodzenie za pożyczkę.

Nie dotyczy to produktów finansowych oferowanych przez firmy pożyczkowe. Tutaj otrzymujesz gotowy wzór umowy – dopasowany do odpowiedniego produktu. Jako konsument nie masz wielkiego wpływu na treść takiej umowy – możesz ją zaakceptować lub odrzucić (z tego wpisu dowiesz się, jaką chwilówkę najlepiej wybrać). W przypadku pożyczek prywatnych – zapisy umowy często są wynikiem długich negocjacji pomiędzy stronami.

W trakcie ustalania warunków umowy warto zwrócić też uwagę na:

 • czas trwania umowy
 • koszty pożyczki
 • zasady i termin zwrotu pożyczki
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki
 • zasady wcześniejszej spłaty pożyczki
 • konsekwencje nieterminowej płatności
 • zasady odstąpienia od umowy
 • zasady wypowiedzenia umowy

Pamiętaj, aby w trakcie ustalania warunków umowy upewnić się, czy są one zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o kredycie konsumenckim.

Zgodnie z artykułem 58§1 K.C. : „Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna”.

Przekroczenie obowiązujących przepisów prawa może skutkować wezwaniem na Policję w sprawie kredytu.

Warto też precyzyjnie formułować wszystkie zapisy umowy.

Zgodnie z artykułem 385§1 K.C. : „Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.”

Co charakteryzuje umowę pożyczki pieniędzy

Z pożyczek mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Na pewno kojarzysz różne produkty, oferowane przez banki lub podmioty pozabankowe.

Jednak wcale nie musisz prowadzić banku lub innej instytucji finansowej, aby zarabiać na pożyczaniu kapitału.

Pożyczkodawcą może być każdy (firma, Twój znajomy lub Ty – nawet jeżeli nie prowadzisz żadnej działalności gospodarczej).

Wystarczy, że zawrzesz z pożyczkobiorcą odpowiednią umowę. Takie pożyczki często określa się mianem „prywatnych”. Z tego artykułu dowiesz się dokładnie, co to jest pożyczka prywatna.

Instytucja pożyczki została opisania w artykule 720 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym artykułem, pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność określonej rzeczy (lub sumy pieniędzy). Po upływu określonego w umowie terminu – pożyczkobiorca ma obowiązek zwrotu przedmiotu pożyczki. Zgodnie z przepisami – pożyczkodawca, za swój udział w umowie, może wymagać wynagrodzenia (np. w postaci odsetek).

Podstawową cechą umowy pożyczki jest swoboda kształtowania jej postanowień. Wynika to z artykułu 353¹  Kodeksu cywilnego:

Art. 353¹
Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według
swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze)
stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Oznacza to, że umowę pożyczki można swobodnie dostosować do potrzeb obu stron zobowiązania. W przeciwieństwie do banków – prywatni pożyczkodawcy nie są związani restrykcyjnymi przepisami prawa i różnymi wewnętrznymi regulacjami. Nie muszą szczegółowo badać zdolności kredytowej pożyczkobiorcy i dostosowywać kwoty pożyczki do jego możliwości.

Z uwagi na to, pożyczki prywatne stanowią uzupełnienie oferty banków oraz firm pożyczkowych. Postanowienia takich umów są po prostu dużo bardziej elastyczne. To jedna z opcji dla osób, które zastanawiają się, jak spłacić chwilówki.

Pamiętaj, że umowa pożyczki staje się „ważna” w momencie podpisania, a nie w momencie przekazania przedmiotu pożyczki. Roszczenie pożyczkobiorcy o wydanie przedmiotu pożyczki wygasa po 6 miesiącach od podpisania umowy.

Co potrzeba do pożyczki

W przypadku większości umów, niezbędny będzie tylko dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub aktualny paszport).

Musisz też pamiętać, że w ostatnich latach z dowodów osobistych usunięto informację o zameldowaniu. W związku z tym pożyczkodawca może wymagać od Ciebie przedstawienia dokumentów, które potwierdzają Twoje miejsce zamieszkania (np. rachunki za media, umowa najmu itd.)

Pozostałe wymagania zależą od szczegółowych zapisów umowy.

W niektórych przypadkach niezbędne będzie zaświadczenia o źródłach i wysokości dochodu. W pożyczkach z zabezpieczeniem – potwierdzenie własności konkretnego przedmiotu.

Niektórzy pożyczkodawcy stawiają też inne wymagania – takie jak brak wpisów w bazach dłużników lub oświadczenie o dobrej sytuacji finansowej.

Czy umowy pożyczki pieniędzy są opodatkowane

Umowa pożyczki jest objęta podatkiem od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2% pożyczanej kwoty. Obowiązek opłacenia podatku powstaje już w momencie podpisania umowy. Obowiązek podatkowy utrzymuje się nawet pomimo rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub gdy umowa nie dojdzie do skutku (np. pożyczkodawca nie przekaże Ci określonej sumy pieniędzy).

Obowiązek odprowadzenia podatku występuje w sytuacji, w której pożyczka udzielana jest „prywatnie”, przez podmiot, który nie prowadzi w ten sposób działalności gospodarczej.

Istnieje też kilka wyjątków, między innymi:

 • z podatku zwolnione są pożyczki do łącznej kwoty 9637 zł udzielane pomiędzy małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem (osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej) w ciągu 5 lat kalendarzowych
 • pożyczki otrzymane od jednej osoby w kwocie do 5000 zł (lub od wielu osób w kwocie do 25 000 zł) w ciągu 3 lat kalendarzowych

Umowa pożyczki – kto płaci PCC

Podatek od czynności cywilno-prawnych płaci pożyczkobiorca.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do poinformowania właściwego Urzędu Skarbowego drukiem PCC-3 o fakcie otrzymania pożyczki.

W ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (zawarcia umowy pożyczki) pożyczkobiorca musi zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych (2% wartości pożyczki).

A co jeżeli nie zgłosisz faktu zawarcia umowy do Urzędu Skarbowego i nie odprowadzisz podatku?

W wypadku wykrycia nieopodatkowanej pożyczki przez organ kontroli skarbowej – kwota opodatkowania wzrasta z 2% do 20% wartości pożyczki.

Umowa pożyczki – kiedy się przedawnia

Przedawnienie umowy pożyczki zależy od rodzaju pożyczkodawcy. Jeżeli zawarłeś umowę z firmą pożyczkową – roszczenie przedawnia się po 3 latach od wyznaczonego terminu spłaty (w przypadku pożyczek ratalnych – termin ten liczy się oddzielnie dla każdej raty).

W przypadku pożyczek prywatnych – termin przedawnienia wynosi 6 lat.

Pamiętaj, że istnieje też szereg czynności, które przerywają bieg przedawnienia:

 • wniesienie pozwu do sądu
 • wszczęcie mediacji, postępowania egzekucyjnego
 • uznanie długu przez dłużnika (np. w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej)

Podjęcie takiej czynności sprawia, że bieg przedawnienia zaczyna liczyć się od nowa (od daty czynności przerywającej bieg przedawnienia). Za dzień przedawnienia zawsze uznaje się 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ma przedawnić się roszczenie.

Oznacza to, że jeżeli 01.01.2019 miałeś spłacić pożyczkę od osoby prywatnej, a tego nie zrobiłeś – roszczenie przedawni się 31 grudnia 2025 (6 lat + okres do 31 grudnia wskazanego roku kalendarzowego).

Więcej o przedawnieniu przeczytasz w artykule – kiedy przedawniają się chwilówki.