Masz stare zobowiązania wobec firm pożyczkowych? Zastanawiasz się, po jakim czasie możesz odmówić ich spłaty? Przeczytaj artykuł, z którego dowiesz się, kiedy przedawniają się chwilówki oraz jak możesz wykorzystać to przedawnienie. W artykule ujęto najnowsze zmiany w prawie (nowelizację Kodeksu cywilnego z 9 lipca 2018 roku).

Przedawnienie pożyczki

Czy pożyczka może się przedawnić?

Jak najbardziej TAK. Umowy podpisywane z firmami pożyczkowymi są regulowane przez Kodeks cywilny. Konkretnie przez artykuł 118:

Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia
wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu
przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin
przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Oznacza to, że roszczenie wynikające z umowy na chwilówkę przedawnia się po 3 latach i okresie pozostałym do 31 grudnia ostatniego roku.

Termin przedawnienia roszczeń liczy się od dnia, w którym miała nastąpić spłata (w przypadku rat ten termin liczy się oddzielnie dla każdej raty).

Czy oznacza to, że aby pozbyć się chwilówki wystarczy odczekać 3 lata?

Nie do końca.

Ustawodawca przewidział szereg wyjątków, które przerywają bieg przedawnienia. Zostały one opisane w artykule 123 Kodeksu cywilnego:

Art. 123. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do
rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed
sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub
ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie
przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.

Kiedy przedawniają się chwilówki

W ciągu tych 3 lat wierzyciel (firma pożyczkowa) może przerwać bieg przedawnienia poprzez:

  • podjęcie czynności przed sądem lub innym organem egzekwującym roszczenia (np. wniesienie pozwu, zlecenie wszczęcia egzekucji komorniczej, wszczęcie mediacji lub postępowania ugodowego etc.)
  • uznanie długu przez dłużnika (np. poprzez podjęcie negocjacji z windykatorem albo pisemne lub ustne/telefoniczne potwierdzenie długu w firmie windykacyjnej)

W przypadku podjęcia takiej czynności, bieg nowego przedawnienia liczy się od daty jej wykonania. Na przykład:

Samo odebranie wezwania do zapłaty (nawet ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) nie przerywa biegu przedawnienia!

Z uwagi na powyższe zasady firmy pożyczkowe działają na dwóch gruntach:

  • Po pierwsze – prowadzą stałe czynności windykacyjne w stosunku do swoich dłużników.
  • Po drugie – w uzasadnionych (i opłacalnych) występują przeciwko dłużnikom na drogę sądową.

Pożyczki wymknęły się spod kontroli? Koniecznie przeczytaj jak spłacić chwilówki.

Przedawnienie chwilówki a windykacja

Celem windykacji jest nie tylko skłonienie dłużnika do dobrowolnego uregulowania zobowiązania. Firmy windykacyjne potrafią oceniać sytuację majątkową swoich klientów i doskonale wiedzą, że występowanie na drogę sądową nie zawsze jest opłacalne. Jednak sytuacja dłużników, wraz z upływem czasu, może ulec zmianie. Dlatego starają się nie dopuścić do przedawnienia długu.

W tym wypadku celem firmy windykacyjnej jest tzw. „podtrzymywanie” długu. Oznacza to, że jeżeli masz zobowiązanie w stosunku do firmy pożyczkowej, przynajmniej raz na jakiś czas przedstawiciel firmy odwiedzi Cię w miejscu zamieszkania (lub przeprowadzi rozmowę telefoniczną), w której postara się zdobyć Twoje uznanie długu.

Takie uznanie może mieć formę dokumentu papierowego (np. stosownego oświadczenia). Jednak firmy windykacyjne znane są z różnych tricków, dzięki którym starają się „podstępnie” uzyskać takie uznanie.

Można tu wymienić chociażby nagrywane rozmowy telefoniczne, w których przedstawiciel firmy stara się wymóc na rozmówcy przyznanie się do posiadania długu wobec firmy oraz podjęcie negocjacji. Zapis takiej rozmowy może stanowić dowód przed sądem cywilnym.

Uwaga!

Do tej pory częstą praktyką było skupowanie przez firmy windykacyjne przedawnionych roszczeń (za bezcen). Następnie pracownicy firm windykacyjnych starali się wykorzystać niewiedzę dłużników i skłonić ich do zapłaty przedawnionych długów.

Dlatego, jeżeli chciałbyś powołać się na okoliczność przedawnienia chwilówki – najlepiej nie podejmuj żadnych kontaktów z firmą windykacją. Pamiętaj, że windykator nie jest funkcjonariuszem publicznym i nie musisz z nim rozmawiać lub wpuszczać go do miejsca zamieszkania. Z tego wpisu dowiesz się co zrobić, gdy spotka cię bezpodstawne nękanie przez firmę windykacyjną.

Przedawnienie chwilówki a sąd

Jeżeli sprawa Twojego zadłużenia trafi przed sąd (nie koniecznie w formie rozprawy – tak samo liczy się też wszczęcie postępowania ugodowego i mediacyjnego) bieg przedawnienia znów się odnawia (kolejne 3 lata). Sprawa robi się jeszcze bardziej poważna w przypadku wydania sądowego orzeczenia (czynność kończąca postępowanie). W tym wypadku przedawnienie długu liczy się na nowo i wynosi aż 6 lat.

Wierzyciel (np. firma pożyczkowa), która uzyska tytuł egzekucyjny do ściągnięcia Twoich długów – może udać się z nim do komornika. Wtedy zadłużenie zostanie ściągnięte przymusowo (np. z Twojego wynagrodzenia). Komornik zajmuje konto dłużnika drogą elektroniczną – wtedy bank musi przekazać mu określoną kwotę pieniędzy.

Myślisz, że to skomplikowane?

Masz całkowitą rację.

W nowej ustawie przyznano sądom jeszcze jedno narzędzie. A mianowicie artykuł 1171 Kodeksu Cywlinego:

Art. 1171. § 1. W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu
interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia
przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy
słuszności.

Oznacza to, że jeżeli sąd uzna Twoją sprawę za wyjątkową – może w ogóle nie zwracać uwagi na termin przedawnienia, powołując się na niedookreślone „względy słuszności”.

Jak wykorzystać przedawnienie chwilówki

Do tej chwili dłużnik musiał sam dbać o swoje interesy i kontrolować bieg przedawnienia. To, że chwilówka się przedawniła nie oznaczało, że nie mógł otrzymać np. sądowego nakazu zapłaty. Po otrzymaniu takiego pisma musiał samodzielnie przeanalizować, czy bieg przedawnienia nie został przerwany i podnieść zarzut przedawnienia zadłużenia (skierować do sądu odpowiednie pismo lub wypowiedzieć na rozprawie zdanie „powołuje się na przedawnienie długu”).

W nowelizacji kodeksu cywilnego z 2018 roku zobowiązano sądy do badania z urzędu, czy roszczenie się nie przeterminowało. Dlatego takie sytuacje powinny zdarzać się coraz rzadziej. Jednak z uwagi na tempo prowadzenia takich postępowań i ewentualne błędy – wciąż warto zachować czujność.

Kiedy jest przedawnienie pożyczki prywatnej

Nowelizacja przepisów skróciła również termin przedawnienia pożyczek od osób prywatnych. Wcześniej było to 10 lat. Obecnie pożyczka od osób prywatnych przedawnia się już po 6 latach.

Pamiętaj, że do pożyczek prywatnych stosuje się te same wyłączenia co do chwilówek (tj. przerwanie biegu przedawnienia poprzez wykonanie czynności sądowej lub uznanie długu). Dotyczy to również umowy pożyczki w rodzinie.

Czy warto czekać na przedawnienie pożyczek

Wielu dłużników nerwowo spogląda na kalendarz w oczekiwaniu upragnionego dnia przedawnienia roszczeń. Jak widzisz, w trakcie tego procesu może nastąpić wiele komplikacji. Każdy dłużnik musi indywidualnie ocenić, czy czekanie będzie opłacalne.

Pamiętaj też, że nieuregulowane długi wpływają negatywnie na historię kredytową i generują ogrom nieprzyjemności związanych z windykacją. Warto znać swoje prawa – jednak w obecnych czasach szansa, że Twoja chwilówka się przedawni jest niewielka. Istnieją setki podmiotów, które handlują roszczeniami i wciąż udoskonalają swoje procedury ściągania długów.

Zwlekanie ze spłatą zobowiązań generuje też dodatkowe koszty, takie jak odsetki, opłaty windykacyjne lub sądowe – które ostatecznie ponosi dłużnik. Może się okazać, że początkowo niewielka kwota długu w skali kilku rat urośnie do pokaźnych rozmiarów.

Zarzut przedawnienia może być przydatny dla osób, które przez dłuższy czas przebywały za granicą lub z innych przyczyn nie mogły uczestniczyć w postępowaniu cywilnym.

Analiza obowiązujących przepisów prowadzi do wniosku, że najważniejsze jest odpowiednie obranie strategii pozbycia się długów – a następnie jej konsekwentne realizowanie. Na przykład – jeżeli zamierzasz powołać się na zarzut przedawnienia – nie warto nawiązywać kontaktów z windykatorem. Z drugiej strony samo oczekiwanie na przedawnienie jest ryzykowne. Istnieją dużo skuteczniejsze sposoby na pozbycie się długów. Sprawdź też, co zrobić gdy dostaniesz wezwanie na Policję w sprawie wyłudzenia kredytu.