Masz problemy ze spłatą chwilówki? Otrzymałeś telefon z firmy windykacyjnej? Pracownik firmy odwiedził Cię w miejscu zamieszkania? Przeczytaj artykuł, z którego dowiesz się, jak firmy pożyczkowe ściągają długi, co może windykator chwilówki oraz jak zachować się w sytuacji bezpodstawnego nękania przez firmę windykacyjną.

Co może windykator chwilówki

Po pierwsze – nie przejmuj się! Windykator chwilówki nie jest urzędnikiem państwowym. Obowiązują go takie same przepisy, jak każdego innego obywatela. Rozmowa z windykatorem (z punktu widzenia prawnego) nie różni się niczym od rozmowy np. z piekarzem lub hydraulikiem.

Pamiętaj, że pomimo posiadania długów – wciąż jesteś chroniony przez prawo! Przeczytaj jak spłacić chwilówki i pozbądź się problemów z zadłużeniem.

Bezpodstawne nękanie przez firmę windykacyjną

Windykator chwilówki nie może nękać Cię częstymi telefonami (musisz jednoznacznie zakomunikować mu, że nie życzysz sobie takich kontaktów).

Jeżeli windykator chwilówki, pomimo Twoich sprzeciwów, wciąż dzwoni lub nachodzi Cię w miejscu zamieszkania – możesz złożyć na Policji zawiadomienie z artykułu 190a Kodeksu karnego (uporczywe nękanie). Z artykułu chwilówki a policja dowiesz się więcej o roli państwa w procesie windykacji.

Pracownik firmy windykacyjnej nie ma prawa wchodzić na Twoją posesję lub do Twojego mieszkania (jeżeli nie wyrazisz na to zgody). Takie zachowanie może stanowić przestępstwo naruszenia miru domowego.

Windykator chwilówki pod żadnym pozorem nie może zabierać Twoich rzeczy lub ich „zabezpieczać”. Zgodnie z polskim prawem egzekucję długów może przeprowadzić jedynie komornik na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

W związku z tym nie musisz się też obawiać, że firma windykacyjna zajmie Twoje konto – po prostu nie może tego zrobić.

Jeżeli windykator zabierze jakąkolwiek rzecz bez Twojej zgody popełnia przestępstwo kradzieży.

Niektórzy windykatorzy posługują się groźbami lub innymi formami nacisku na dłużnika w celu wymuszenia spłaty zobowiązania. Jest to działanie całkowicie bezprawne. Grożenie innej osobie popełnieniem na jej szkodę przestępstwa jest karane (artykuł 190§1 kodeksu karnego).

Dlatego windykator chwilówki nie może grozić Ci naruszeniem Twojej nietykalności, rozpowszechnieniem informacji o Twoich długach, a nawet spowodowaniem bezpodstawnego postępowania karnego (np. złożeniem zawiadomienia o tym, że w trakcie zaciągania chwilówki popełniłeś oszustwo, chociaż nie ma do tego żadnych podstaw – art 115§12 kodeksu karnego).

Pracownik firmy nie może też posługiwać się Twoimi danymi w kontaktach z innymi osobami (np. współpracownikami, sąsiadami itd.). Pod żadnym pozorem nie może ich informować o Twoim zadłużeniu. W tym wypadku możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Windykator chwilówki nie ma prawa stosować żadnej przemocy w celu skłonienia Cię do spłaty zobowiązania. Jeżeli przytrafi Ci się bezpodstawne nękanie przez firmę windykacyjną – natychmiast zgłoś to na Policję.

Pamiętaj jednak o tym, że zwlekanie ze spłatą chwilówki generuje dodatkowe koszty. Zgodnie z aktualnymi przepisami koszty przekroczenia terminu spłaty nie mogą przekroczyć 14% wartości pożyczki w skali roku.

Co może windykator

Windykatorzy terenowi działają na podstawie wewnętrznych regulacji obowiązujących w ich firmie. Takie regulacje nie dotyczą innych obywateli (w tym Ciebie).

Windykator może wyłącznie, na podstawie obowiązujących przepisów, wezwać Cię do uregulowania zobowiązania i negocjować sposób jego spłaty.

Ponadto windykator może powiadomić Policję lub Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa (np. oszustwo – art. 286§1 k.k., podrobienie dokumentu – art. 270§1 k.k.). Musisz mieć świadomość, że takie zawiadomienie może złożyć każdy. Natomiast organ państwowy, który otrzyma zawiadomienie, musi je sprawdzić (czyli przeprowadzić postępowanie). Nie jest to jednoznaczne z tym, że sprawa trafi przed sąd karny.

Windykator musi powołać się na określone okoliczności. Takie okoliczności to najczęściej:

  • Podanie nieprawdziwych danych we wniosku
  • Posługiwanie się nieprawdziwymi dokumentami
  • Pobranie chwilówki bez zamiaru i możliwości spłaty zobowiązania

W tym wypadku możesz zostać oskarżony o popełnienie oszustwa. Jeżeli jednak żadna z tych okoliczności nie występuje u Ciebie – możesz być całkowicie spokojny. Policja i Prokuratura nie zajmuje się ściąganiem długów.

W trakcie postępowania warto jest wskazać, dlaczego nie możesz aktualnie spłacić pożyczki (np. trudna sytuacja finansowa, utrata pracy, problemy zdrowotne). W tym wypadku postępowanie zostanie umorzone. Ponadto nie można prowadzić kolejnego postępowania w tej samej sprawie (jeżeli nie pojawiły się nowe okoliczności) i więcej już nie będziesz wzywany na Policję.

Warto pamiętać o tym, że czynności windykacyjne generują koszty. Te koszty pokrywa dłużnik. Do chwili wprowadzenia ustawy antylichwiarskiej, niektóre firmy pożyczkowe naliczały gigantyczne opłaty (nawet w wysokości kilkuset złotych za wysłanie jednego sms-a). Koniecznie sprawdź też, kiedy przedawniają się chwilówki. Być może Twoje zobowiązanie już wygasło!

Jak chwilówki ściągają długi

Jeżeli zastanawiasz się, jak będzie przebiegał proces ściągania długów – sprawdź, co zawiera Twoja umowa pożyczki. Znajdziesz w niej mnóstwo przydatnych informacji.

Proces windykacji wygląda inaczej w przypadku dużych przedsiębiorstw, a inaczej w przypadku pożyczki prywatnej. Duże firmy pożyczkowe posiadają odrębne działy, zajmujące się windykacją. Mniejsi pożyczkodawcy najczęściej nie zajmują się samodzielnym ściąganiem długów. Jest to długotrwała i kosztowna procedura. Pożyczkodawca woli sprzedać dług firmie windykacyjnej (często za ułamek wartości). W tym wypadku zobowiązanie przechodzi na rzecz tej firmy, a pożyczkodawca odzyskuje część kapitału.

Pracownicy firmy pożyczkowej (lub windykacyjnej) starają się nawiązać kontakt z dłużnikiem. Liczą na to, że większość osób zdecyduje się na dobrowolną spłatę długów po zwykłym wezwaniu. Jeżeli taka spłata nie następuje – oceniają, czy w tym wypadku warto występować na drogę sądową.
Kiedy chwilówki idą do sądu

Decyzja o założeniu sprawy w sądzie cywilnym jest indywidualna. Firmy zdają sobie sprawę, że związane jest to z szeregiem różnych opłat i długotrwałych czynności administracyjnych. Ponadto taka sprawa może ciągnąć się latami.

Pracownicy firmy oceniają każdy przypadek i podejmują decyzję, czy takie rozwiązanie będzie opłacalne. Z uwagi na to firmy windykacyjne występują na drogę sądową w ostateczności (po przeprowadzeniu bezskutecznej windykacji). W innym wypadku dług pozostaje w ich dyspozycji aż do przedawnienia (lub odsprzedania innej firmie).

Koniecznie sprawdź, kiedy przedawniają się chwilówki. Być może Twoje zobowiązanie już wygasło!

Chwilówki a sąd

W postępowaniu przed sądem należy wykazać, że wierzyciel usiłował skontaktować się z dłużnikiem (w celu polubownego załatwienia sporu). Z uwagi na to, w razie niespłacenia chwilówki, firma poinformuje Cię o kwocie należności oraz żądanym terminie i sposobie spłaty.

Taka informacja może przybierać różne formy (np. list polecony, sms, wiadomość przekazana przez przedstawiciela firmy). Takie wezwanie może posłużyć za dowód w postępowaniu przed sądem. Po otrzymaniu wezwania do zapłaty dłużnik powinien z własnej inicjatywy skontaktować się z firmą pożyczkową celem zwrotu należności.

Jeżeli taki zwrot nie następuje – właściciel długu może zdecydować się na kolejny etap odzyskiwania długu – pozew do sądu. Nie musi oznaczać to od razu rozprawy i wydania orzeczenia.

W sprawach o zwrot należności bardzo często stosuje się postępowanie ugodowe (art. 184 k.p.c.). Taka ugoda powinna być zawarta jeszcze przed wniesieniem pozwu. Postępowanie ugodowe prowadzi sąd na wniosek wierzyciela.

Wierzyciele chętnie korzystają z tej opcji, gdyż jest ona zdecydowanie tańsza, niż koszty postępowania sądowego. Ponadto ugoda stanowi też tytuł egzekucyjny. W związku z tym wierzyciel może się później ubiegać o jej realizację u komornika.

Gdy próba postępowania ugodowego nie zakończy się sukcesem – wierzyciel może wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę. Po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania – sąd może wydać nakaz zapłaty. Taki nakaz jest następnie realizowany przez komornika.

Chwilówki a komornik

Na tym etapie sprawa robi się poważna 😉 Wierzyciel, wyposażony w tytuł egzekucyjny lub tytuł zabezpieczenia może zwrócić się do komornika. Komornik to funkcjonariusz publiczny, który jest wyposażony w różne możliwości przymusowego ściągania długów. Jedną z tych możliwości jest zajęcie środków na koncie dłużnika lub części jego wynagrodzenia. Komornik może zająć maksymalnie połowę pensji dłużnika.

W pierwszej kolejności komornik zbiera informacje na temat sprawy (np. informacje o stanie majątkowym dłużnika, o jego kontach bankowych lub o zatrudnieniu). Następnie występuje bezpośrednio do tych instytucji o przekazanie mu konkretnej kwoty pieniędzy (ze środków na koncie lub wynagrodzenia dłużnika) i przekazuje je wierzycielowi. Na poczet długu mogą również zostać zajęte ruchomości (np. samochód, telewizor, komputer) oraz nieruchomości (mieszkanie). Zajęciu nie podlegają wyłącznie rzeczy przeznaczone do pracy lub sprzęt rehabilitacyjny.

Komornik może zjawić się w Twoim miejscu zamieszkania w dni robocze oraz soboty w godzinach 07:00-21:00. W przypadku naruszenia prawa lub zasad etyki przez komornika – możesz złożyć na niego skargę.

Kiedy chwilówki wpisują do BIK

Chwilówki wykorzystujące system BIK rejestrują dłużników, którzy przekroczyli termin spłaty o 60 dni.

Biuro Informacji Kredytowej to przedsiębiorstwo zrzeszające różne instytucje finansowe (banki, skoki, a od niedawna – również niektóre firmy pożyczkowe). Podmiot, który przystępuje do BIK, jest zobowiązany do obustronnej wymiany informacji. Oznacza to, że może dokonywać sprawdzeń w bazie, ale jednocześnie musi przekazywać jej dane o swoich klientach.

W pierwszej kolejności do BIKu trafia sama informacja, że wziąłeś chwilówkę (taka informacja pozostaje w bazie BIK przez 5 lat). Następnie firma uzupełnia sposób zakończenia umowy.

Dlatego, jeżeli brałeś pożyczkę w firmie, która posługuje się systemem BIK (dokonała sprawdzenia) i zalegasz ze spłatą – zostaniesz również wpisany do bazy dłużników.

Jak to sprawdzić? Każda firma, przed udzieleniem pożyczki, musi uzyskać Twoją zgodę na wykorzystanie BIK. Ta informacja jest zawarta w dokumentach, które otrzymałeś w związku z zawarciem umowy pożyczki (najczęściej w regulaminie). Sprawdzenia możesz też dokonać samodzielnie na stronie internetowej BIK. W tym wpisie przeczytasz jakie dane sprawdzają chwilówki.

Długi w chwilówkach co robić

Poziom profesjonalizmu osób wykonujących czynności windykacyjne bardzo się różni. W przypadku naruszenia Twoich praw powinieneś niezwłocznie zgłosić to do odpowiedniego organu. Pamiętaj jednak, że takie zgłoszenie nie rozwiązuje wszystkich Twoich problemów.

Windykator nie koniecznie musi być Twoim wrogiem. Istnieją dziesiątki możliwości spłaty długu. Procedura odzyskiwania chwilówek jest dość skomplikowana. Firmom zależy przede wszystkim na skutecznym odzyskaniu pieniędzy. W związku z tym oferują swoim klientom różne możliwości uregulowania zobowiązania (np. rozłożenie spłaty na raty, rozwiązania konsolidacyjne).

Specjaliści rynku finansowego wskazują, że największą przyczyną wejścia w spiralę zadłużenia jest bierność dłużników. Dlatego nie warto unikać kontaktu z windykatorem. Dobrym pomysłem jest przedstawienie mu swojej aktualnej sytuacji finansowej i zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami.

Masz długi w chwilówkach i zastanawiasz się, co robić? Najgorszy pomysł to zaciąganie nowych pożyczek na spłatę poprzednich (tzw. rolowanie). Wielu dłużników podejmuje taką decyzję, aby pozbyć się natarczywych windykatorów. Zamiast uporządkować swoją sytuację finansową, zastanawiają się jaką pożyczkę wybrać, by znów tymczasowo zasilić swoje konto.

Jednak musisz pamiętać, że cechą charakterystyczną chwilówek są wysokie koszty w przypadku przekroczenia terminu spłaty. Poprzez kumulację tych kosztów Twoje zadłużenie może urosnąć do gigantycznych rozmiarów. Z uwagi na to – współpraca z windykatorem może się opłacać. Jeżeli wyrazisz dobrą wolę i chęć uregulowania długu – możesz liczyć na korzystne rozwiązanie. W końcu wszystkim zależy przede wszystkim na pozbyciu się problemu.

Chcesz pozbyć się problemów z windykacją? Sprawdź, jak skonsolidować chwilówki.