Masz już dość życia z miesiąca na miesiąc? Zastanawiasz się, jak trwale poprawić swoją sytuację finansową? Poznaj najskuteczniejsze sposoby pomnażania kapitału i zacznij budować swój majątek.

Obraz przedstawiający, jak wygląda pomnażanie kapitału.

Sposoby na pomnażanie kapitału

Każda osoba posiadająca nadwyżkę pieniędzy, której nie chce przeznaczać na bieżącą konsumpcję, staje przed dość poważnym pytaniem – czyli:

Co z nimi zrobić?

Opcję są oczywiście dwie – możesz je zaoszczędzić lub zainwestować.

Podstawową różnicę obu tych aktywności stanowi cel oraz podejście do ryzyka.

Oszczędzanie polega na zabezpieczeniu krótkoterminowych potrzeb i wygenerowaniu rezerwy na nieprzewidziane wydatki (tzw. poduszka finansowa).

Natomiast inwestowanie ma na celu takie zarządzanie kapitałem, aby z biegiem czasu systematycznie powiększać jego wartość.

Którą drogę powinieneś wybrać?

Wszystko zależy od aktualnego poziomu Twojej wiedzy i wartości zgromadzonego kapitału. Na początku budowania majątku powinieneś uzbroić się w cierpliwość i unikać podejmowania aktywności o podwyższonym poziomie ryzyka. Jeżeli znajdujesz się na tym etapie, sprawdź jak oszczędzać pieniądze.

Pomnażanie kapitału wymaga inicjatywy i gotowości do podejmowania ryzyka. W zamian otrzymujemy możliwość regularnego zwiększania wartości swojego majątku.

Najpopularniejsze sposoby pomnażania kapitału to inwestowanie w:

 • bony skarbowe
 • obligacje
 • akcje
 • instrumenty pochodne
 • nieruchomości
 • przedmioty luksusowe
 • antyki i dzieła sztuki
 • metale szlachetne i surowce naturalne
 • kryptowaluty

Wybór obszaru inwestycyjnego zależy przede wszystkim od Twojej wiedzy oraz akceptowanego poziomu ryzyka. Opłacalność poszczególnych sposobów pomnażania kapitału zmienia się wraz z upływem czasu i sytuacją na rynku.

Bony skarbowe

To jeden z najbezpieczniejszych sposobów pomnażania kapitału. Emitentem bonów skarbowych jest Skarb Państwa.

Na zakup bonów skarbowych mogą pozwolić sobie bardziej zamożni inwestorzy. Przede wszystkim dlatego, że nominał bonu wynosi najczęściej 10.000 zł (ponadto bony sprzedawane są w pakietach po 10 sztuk).

Obligacje

Mogą być emitowane przez przedsiębiorstwa, samorządy lub państwa. W tym wypadku emitent zobowiązuje się do wykupienia obligacji od inwestora po upływie określonego czasu oraz wypłaca mu odsetki.

W odróżnieniu do innych form inwestowania, w przypadku obligacji kwota zysku z inwestycji jest znana i ustalona z góry (m.in. w oprocentowaniu obligacji) – wystarczy zachować zobowiązanie do określonego terminu.

Akcje

Akcje to papiery wartościowe, które reprezentują prawo własności do części spółki publicznej. Spółki emitują akcję w celu pozyskania kapitału. Ich wartość zależy od mnóstwa czynników (m.in. sytuacji na rynku, sytuacji politycznej, uwarunkowań prawnych).

Ponadto właściciel akcji ma prawo do udziału w części zysków wypracowanych przez przedsiębiorstwo. Wypłata środków odbywa się w postaci dywidendy. Częstotliwość jej wypłacania zależy od decyzji zarządu spółki (jeżeli spółka ma trudności może w ogóle nie wypłacać dywidend).

Ceny akcji potrafią ulegać gwałtownym zmianom i ten sposób pomnażania kapitału jest przeznaczony dla osób, które są w stanie zaakceptować wysoki poziom ryzyka.

Instrumenty pochodne

Zaliczamy do nich przede wszystkim kontrakty terminowe i opcje.

Kontrakty funkcjonują jako umowy pomiędzy inwestorami, którzy zobowiązują się kupić lub sprzedać ustaloną ilość instrumentu bazowego (mogą to być np. akcje, obligacje, surowce naturalne) w określonym czasie.

Opcje polegają na zarezerwowaniu prawa do zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego w określonej cenie.

Instrumenty pochodne również związane są z pokaźnym ryzykiem, jednak ich podstawową zaletą jest możliwość osiągnięcia zysków bez względu na sytuację na rynku (inwestorzy mogą równie dobrze zarabiać na spadku wartości instrumentu bazowego).

Inwestowanie w nieruchomości

W tym wypadku zgromadzony kapitał przeznacza się na zakup nieruchomości w nadziei na wzrost jej wartości, a następnie sprzedaż z zyskiem lub w celu otrzymywania dochodów z czynszu.

Inwestowanie w nieruchomości wciąż uważa się za jeden z bezpieczniejszych sposób pomnażania kapitału, co nie oznacza wcale że ten rynek jest całkowicie odporny na gwałtowne zmiany cen.

Zamierzasz inwestować w ten sposób? Sprawdź jak nie płacić podatku od sprzedaży nieruchomości.

Inwestowanie w przedmioty luksusowe

W tym wypadku inwestorzy decydują się na zakup luksusowych produktów, których zadaniem jest przechowywanie wartości i generowanie zysku.

Wśród najpopularniejszych przedmiotów można tu wymienić alkohole, cygara, luksusowe zegarki lub samochody.

Oprócz potencjału inwestycyjnego – takie dobra są ekskluzywne i trudno dostępne przez co przynoszą właścicielowi uznanie w środowisku.

Inwestowanie w antyki i dzieła sztuki

Podobnie wygląda sprawa w przypadku inwestowania w antyki i dzieła sztuki.

Antyk to wartościowy przedmiot, który ma co najmniej 50 lat. Do tej grupy przedmiotów możemy zaliczyć obrazy, produkty rzemiosła artystycznego, biżuterię, broń, meble, zegary itd.

Do skutecznego inwestowania w ten sposób niezbędna jest wiedza i znajomość trendów panujących na rynku. Są to też najczęściej inwestycje długoterminowe, pozbawione potencjału na szybki zysk.

Inwestowanie w metale szlachetne i surowce naturalne

Złoto i srebro to dwa najbardziej popularne metale inwestycyjne. Jednak w rzeczywistości wybór jest nieco szerszy. Możesz ulokować swój kapitał m.in. w platynie, palladzie.

Inwestowanie w metale szlachetne może odbywać się za pośrednictwem kupowania, gromadzenia i sprzedawania fizycznego metalu lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych na metale szlachetne (np. kontrakty wydobywcze).

Inwestowanie w kryptowaluty

W ostatnich latach mnóstwo inwestorów decyduje się również na lokowanie kapitału w elektronicznych środkach płatniczych – tzw. kryptowalutach.

Na popularność kryptowalut wpływa przede wszystkim perspektywa szybkiego i wysokiego zwrotu z inwestycji.

Warto przy tym zauważyć, że kryptowaluty nie są emitowane i kontrolowane przez państwo, a ich kurs podlega dynamicznym zmianom i jest obarczony wysokim ryzykiem.

Jak zdobyć kapitał

Skąd bierze się kapitał?

Podstawowe źródła pochodzenia kapitału możemy podzielić na dwie grupy – kapitał własny oraz obcy. Kapitał obcy dzieli się z kolei na krótkookresowy oraz długookresowy (w zależności od terminu, na jaki został udostępniony inwestorowi).

Wśród najpopularniejszych form pozyskiwania kapitału obcego możemy wymienić:

 • kredyty i pożyczki
 • zobowiązania handlowe
 • leasing
 • faktoring
 • venture capital
 • dotacje i granty
 • sponsoring

Kredyt lub pożyczka

To bez wątpienia najbardziej popularna forma pozyskiwania kapitału. W mowie potocznej te dwa produkty często uznaje się za synonim, jednak w rzeczywistości występują między nimi bardzo istotne różnice (możesz przeczytać o nich w artykule kredyt a pożyczka).

W tym wypadku podmiot dysponujący kapitałem (np. bank lub prywatny inwestor) szacuje ryzyko i szanse powodzenia zakładanego przedsięwzięcia. Następnie udziela osobie wnioskującej ustaloną kwotę i oczekuje spłaty w wyznaczonym terminie wraz z odsetkami.

Zobowiązania handlowe

W tej grupie znajdują się kredyty kupieckie oraz inne instrumenty, dzięki którym inwestor może szybko zgromadzić niezbędny kapitał i jednocześnie odroczyć termin jego spłaty. W ten sposób może kupić towar na który istnieje zapotrzebowanie, sprzedać go w określonym terminie (np. 30 lub 60 dni), a zyskiem z transakcji podzielić się z bankiem.

Zobowiązania handlowe są uważane za jedną z najbardziej etycznych form działalności finansowej, popularną m.in. w bankowości islamskiej.

Leasing

To forma umowy w której leasingodawca (np. bank) decyduje się na zakup i odpłatne użyczenie leasingobiorcy określonego przedmiotu (np. samochodu, maszyny).

Ten sposób pozyskiwania kapitału jest szczególnie popularny wśród osób, które dopiero zakładają działalność gospodarczą i nie mogą jeszcze wykazać się odpowiednim zabezpieczeniem, niezbędnym np. do uzyskania tradycyjnego kredytu.

Faktoring

W tym wypadku faktor (najczęściej bank) wypłaca podmiotowi zaliczkę (nawet do 90% wartości) z tytułu nieprzeterminowanych zobowiązań tj. nieopłaconych jeszcze faktur, rachunków itd.

Faktor ponosi ryzyko niewypłacalności kontrahenta, a w zamian pobiera stosowną opłatę. Dzięki temu możliwe jest skrócenie cyklu rotacji należności i zapewnienie przedsiębiorstwu znacznie większej płynności finansowej.

Franchising

To rozwiązanie dla wszystkich osób, które chcą prowadzić działalność, mają dobry pomysł na biznes, jednak nie dysponują kapitałem i wiedzą o zarządzaniu przedsiębiorstwem w wybranej branży.

W praktyce franchising opiera się na tworzeniu sieci sklepów, lokali gastronomicznych, hoteli – prowadzonych pod tą samą marką, jednak przez różnych właścicieli.

Podmiot organizujący franchising zapewnia uczestnikom dostęp do szkoleń, doradztwa, marketingu oraz zaopatrzenia. W zamian uzyskuje prawo do określonej części zysków z przedsięwzięcia.

Venture capital

Polega na inwestycji w przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju (szczególnie z obszaru nowych technologii, środowiska naturalnego oraz alternatywnych źródeł energii).

Ten sposób finansowa jest obarczony znacznym poziomem ryzyka, przez co dostęp do kapitału pochodzącego z venture capital jest najczęściej drogi.

Warto też zauważyć, że w tym wypadku fundusz nie tylko zapewnia przedsiębiorstwu dokapitalizowanie, ale może brać aktywny udział w jego zarządzaniu (np. za pośrednictwem wsparcia menadżerskiego).

Zysk funduszu opiera się na odsprzedaniu akcji przedsiębiorstwa po określonym czasie.

Dotacje i granty

To forma pozyskiwania kapitału od różnych organizacji i instytucji. Możemy zaliczyć do nich m.in. fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Programy dotacji i grantów zapewniają pomoc w rozwoju firm z innowacyjnych lub szczególnie istotnych politycznie obszarów.

Pomoc uzyskiwana w ramach tej formy pozyskiwania kapitału może być bezzwrotna, jednak przedsiębiorca jest zobowiązany do dysponowania środkami w ramach ustalonego programu.

Planujesz założenie swojego biznesu ale jeszcze się uczysz? Sprawdź, jak otrzymać stypendium naukowe.

Sponsoring

Stosowany najczęściej w sporcie, kulturze, ochronie środowiska i sferze socjalnej. W tym wypadku podmiot zapewnia zainteresowanemu finansowanie w zamian za określoną korzyść (np. umieszczenie informacji o sponsorze na stroju sportowym, wydarzeniu kulturalnym lub charytatywnym).

Chcesz zadbać o swoje finanse? Sprawdź sekcję oszczędzanie na naszym blogu.